Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:
 •     diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 •     podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających
      na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 
 •     inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 •     rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
      w środowisku lokalnym,
 •     inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 •     realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
      przemocy w rodzinie

 

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Powoływane grupy robocze składają się z przedstawicieli różnych służb i instytucji w zależności od występujących problemów w rodzinie.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

   - opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy
     w rodzinie,
  - monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych
    wystąpieniem przemocy,
   - dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz
     efektów tych działań.

Pracownicy socjalni wraz z innymi członkami uczestniczącymi w grupach roboczych udzielają informacji oraz motywują osoby podejrzane o stosowanie przemocy do wzięcia udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Obsługę organizacyjno - techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Podmiotami sporządzającymi Niebieskie Karty „A”, wszczynające procedurę NK są:

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • Policja
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • oświata
 • ochrona zdrowia.
Adresatami działań podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych są mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego, a w szczególności:
 • rodziny, w których stosowana jest przemoc wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka,
 • rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol,
 • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane,
 • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami, a dzieckiem/dziećmi, rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.

 

Przemoc w rodzinie, rozumiana jako przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna lub ekonomiczna jest istotnym problemem społecznym, występującym we wszystkich grupach społecznych. Przemoc jest często problemem ukrytym, któremu towarzyszą inne dysfunkcje w rodzinie. Jest problemem trudnym do zdiagnozowania.

Skutki przemocy u dorosłych osób oraz dzieci są wielowymiarowe, często na całe życie, począwszy od charakteryzującego pokrzywdzonych zespołu stresu pourazowego, poprzez choroby psychosomatyczne i psychiczne, nerwice lękowo - depresyjne, po różnego rodzaju zaburzenia zachowania, a także uzależnienia.

            Preambuła ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stwierdza jednoznacznie, iż przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności. Natomiast Kodeks karny  określa czyny zabronione, mogące stanowić akt przemocy domowej, za które przewiduje karę pozbawienia wolności.          

Pojęcie przemocy w rodzinie obejmuje wszelkie odmiany złego traktowania tych członków rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się bronić. Najczęściej ofiarami różnych form przemocy padają dzieci, osoby okresowo lub trwale niedołężne ze względu na starość czy chorobę oraz kobiety, chociaż ich zależność nie jest tak oczywista jak w przypadku dziecka czy osoby niedołężnej.

 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

· jest intencjonalna,

· jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary,

· w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą - ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy,

· narusza prawa i dobra osobiste,

· sprawca wykorzystuje przewagę siły - narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.),

· powoduje cierpienie i ból,

· sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody.

 

Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. Przemoc w rodzinie, inaczej zwana przemocą domową, to nie tylko przemoc fizyczna, ale także psychiczna, seksualna, ekonomiczna, czy zaniedbanie. Występuje zarówno w rodzinach z tzw. marginesu społecznego, jak i w rodzinach dobrze sytuowanych, uważanych za „normalne”.

Przemoc w rodzinie stanowi poważny problem społeczny.

Przemoc ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę. Przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc psychiczną i seksualną, po przemoc ekonomiczną.  Rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny.

 

Rodzaje przemocy:

 • Przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia.
 • Przemoc seksualna – jest zachowaniem zmuszającym ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności.
 • Przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu, obaw, niepokoju, zagrożenia.
 • Przemoc ekonomiczna – polega na takim zachowaniu, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy.
 • Zaniedbanie – przejawia się ciągłym niezaspakajaniem podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

 

Przemoc jest przestępstwem.  Sprawca ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. W zależności od tego, czy przemoc ma charakter jednorazowy, czy się powtarza, jest ścigana z różnych artykułów Kodeksu karnego. Jeżeli przemoc ma charakter ciągły, zostanie zakwalifikowana jako przestępstwo znęcania się nad rodziną z art. 207 Kodeksu karnego.

Przemoc w rodzinie zwykle powtarza się według określonego schematu, w którym wyróżniamy fazy:

Faza I - narastania napięcia, w której zaczyna pojawiać się agresja, każdy drobiazg wywołuje irytację sprawcy i awanturę, zaczyna on więcej pić, prowokuje kłótnie i staje się coraz bardziej niebezpieczny. Ofiara, którą zazwyczaj jest kobieta, stara się opanować sytuację i oddalić zagrożenie.

Faza II - ostrej (gwałtownej) przemocy, w której następuje wybuch agresji, z mało istotnych powodów dochodzi do ataku przemocy i rozładowania złości ze strony sprawcy. Ofiara jest raniona fizycznie i psychicznie, znajduje się w stanie szoku. Stara się uspokoić sprawcę i ochronić siebie. Odczuwa przerażenie, złość, bezradność i wstyd, traci ochotę do życia.

Faza III - miodowego miesiąca, kiedy sprawca przeprasza i obiecuje poprawę, gdy partner wyładował już swą złość i zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, co zrobił, nagle staje się inną osobą. Stara się znaleźć jakieś wytłumaczenie i usprawiedliwienie. Pojawia się u niego poczucie winy, okazuje skruchę, przeprasza i obiecuje, że to się już nie powtórzy. Zaczyna okazywać ciepło i miłość. Ale faza „miodowego miesiąca” przemija i wkrótce znowu rozpoczyna się faza narastania napięcia. Wszystko zaczyna się od nowa.

             Osoby doznające przemocy potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej i medycznej a także wsparcia emocjonalnego. Dlatego przeciwdziałanie  przemocy w rodzinie nie może opierać się wyłącznie na działalności jednej instytucji. Żadna instytucja nie ma wystarczających narzędzi, kompetencji i możliwości rozwiązywania  wszystkich problemów rodziny uwikłanej w przemoc. Podejmowane działania muszą mieć charakter interdyscyplinarny.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny