Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim

Kryteria

Kryteria przyznawania świadczeń

 

Pomocy społecznej udziela się z powodu:

- ubóstwa,
- sieroctwa, 
- bezdomności, 
- bezrobocia, 
- niepełnosprawności, 
- długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
- przemocy w rodzinie, 
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
- alkoholizmu lub narkomanii, 
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 
- klęski żywiołowej lub ekologicznej. 


Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł,
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł,
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszony o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w narodowym   Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej.Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym. Brak takiego współdziałania, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenie decyzji lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Decyzje o przyznaniu lub odmowie świadczeń wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo odwołania za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Podstawą przyznania świadczenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest wywiad środowiskowyprzeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny